Οδηγίες Υποβολής

Έναρξη υποβολής εργασιών 28 Μαρτίου 2019

Προθεσμία υποβολής εργασιών 13 Σεπτεμβρίου 2019

Οδηγίες

Οι κ.κ. συμμετέχοντες, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με Επιστημονική Εργασία, καλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους στην επιλεχθείσα θεματική ενότητα όπως περιγράφεται κατωτέρω. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο χωρίς άλλη διόρθωση, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι απολύτως απαραίτητη, για την αξιολόγηση και ταξινόμησή τους, ώστε να ενταχθούν στο Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Οι επιστημονικές εργασίες γίνονται αποδεκτές από τους κριτές είτε ως προφορικές, είτε ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις (e-posters).

Θεματικές Ενότητες

Οι προβλεπόμενες θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Απεικόνιση στην Ογκολογία
 • Επείγουσα Ακτινολογία
 • Επεμβατική Ακτινολογία
 • Ιατρική Φυσική – Πληροφορική
 • Πυρηνική Ιατρική – PET/CT
 • Αναπνευστικό Σύστημα - Θώρακας
 • Απεικόνιση Μαστού
 • Καρδιά – Αγγεία
 • Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
 • Κεφαλή - Τράχηλος
 • Κοιλιά – Συμπαγή όργανα / ΓΕΣ
 • Μυοσκελετικό Σύστημα
 • Ουροποιογεννητικό Σύστημα – Γυναικεία Πύελος
 • Παιδιατρική Ακτινολογία

Τρόπος Παρουσίασης

Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:

 1. Ελεύθερη Ανακοίνωση (oral)
 2. Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-poster)

Επισημαίνεται ότι ο τελικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.

Οδηγίες για την Υποβολή Εργασιών

Οι περιλήψεις θα αναπαραχθούν όπως θα αποσταλούν από το πρωτότυπο έντυπο. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να τηρήσουν πιστά τις οδηγίες σύνταξης.

 • Το κείμενο της περίληψης να μην ξεπερνά τις 250 λέξεις, σε γραμματοσειρά Arial, μέγεθος 11pt , πλήρη στοίχιση (justified) και μορφοποίηση σε μονό διάστημα.
 • Ο τίτλος της περίληψης να είναι με κεφαλαίους χαρακτήρες και σε έντονη γραφή.
 • Το ονοματεπώνυμο των συγγραφέων, να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες. Παρακαλείστε να αναφέρετε πρώτα το όνομα ολογράφως και στη συνέχεια επώνυμο (π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος).
 • Στη δεξιά πλευρά κάθε ονόματος, σε μορφή εκθέτη, να αναφέρεται αριθμός ο οποίος θα αντιστοιχεί στην ιδιότητα, στο φορέα προέλευσης, καθώς και στην πόλη του κάθε συγγραφέα. π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος1, Μαρία Παπαδοπούλου2, Κώστας Παπαδόπουλος1
  1. Ιατρός, Γ.Ν. Πατρών «Ο Αγ. Ανδρέας»
  2. Ιατρός, Εργαστήριο Ακτινολογίας , Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
 • Όλες οι εργασίες (Προφορικές & Ηλεκτρονικά Αναρτημένες) θα πρέπει να έχουν υπογραμμισμένο (Underlined) το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να την παρουσιάσει (π.χ. Γιώργος Παπαδόπουλος1, Μαρία Παπαδοπούλου2, Κώστας Παπαδόπουλος1)
 • Να παρεμβάλλεται μονό διάστημα ανάμεσα σε τίτλο, συγγραφείς, εργασιακό χώρο των συγγραφέων και το κείμενο της περίληψης.
 • Η περίληψη να είναι δομημένη ως εξής:
  • Εισαγωγή
  • Σκοπός
  • Υλικό
  • Μέθοδος
  • Συμπεράσματα
  • Οι ανωτέρω τίτλοι θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).

Αξιολόγηση Εργασιών - Μη Αποδοχή

 • Η επιλογή του τρόπου παρουσίασης είναι στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Θα ληφθεί υπόψη η πρωτοτυπία της εργασίας, τα προαναφερθέντα κριτήρια και η επιθυμία των συγγραφέων.
 • Η τελική ταξινόμηση σε θεματική ενότητα καθώς και ο τρόπος παρουσίασης των εργασιών, οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές, καθορίζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 • Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας, αν δεν πληροί τους ως άνω όρους ή υποβάλλεται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
 • Μετά την υποβολή της εργασίας, τυχόν αλλαγές, προσθήκες ή διορθώσεις, θα γίνονται δεκτές μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον αποστέλλονται γραπτώς αποκλειστικά από τον υπεύθυνο αλληλογραφίας της εργασίας.